Tickets

Deelnemersvoorwaarden

Deelnemersvoorwaarden Wat betekent vrijheid voor jou?

Artikel 1. Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door New Productions B.V., producent van Soldaat van Oranje – De Musical en gevestigd in Amsterdam aan Postjeskade 1 (hierna: “SvO”).

Artikel 2. Wedstrijd/prijsvraag

Vanwege de periode na afloop van de Tweede Wereld Oorlog leven we in Nederland al circa 75 jaar in vrijheid. Daarbij wordt de voorstelling Soldaat van Oranje- De Musical de afgelopen 9 jaar met succes opgevoerd. Vandaar dat SvO deze wedstrijd organiseert. De wedstrijd behelst in feite niet meer dan het in 9 seconden beantwoorden van de vraag “Wat betekent vrijheid voor jou?’ waarbij het antwoord als kort videobestand (“filmpje”) dient te worden opgenomen en met SvO moet worden gedeeld, zoals hieronder omschreven. Vanaf 11 oktober is de maximale lengte van het filmpje 20 seconden en kan er ook tekst of een foto worden ingezonden, hierna te noemen: filmpje.

Artikel 3. Wie kan er mee doen?

Deelname aan deze wedstrijd is pas mogelijk indien de deelnemer minimaal 16 jaar is.

Een deelnemer jonger dan 16 jaar is slechts bevoegd om aan de wedstrijd deel te nemen indien hij de verifieerbare toestemming van zijn  ouder(s) c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen en dat ook op verzoek van SvO schriftelijk wordt aangetoond, een en ander mede in verband met het verwerken van persoonsgegevens van de minderjarige.

Deelname is uitsluitend mogelijk door het uploaden van een filmpje van 9 seconden, met het antwoord op de vraag “Wat betekent vrijheid voor jou?”. Alle inzendingen worden vooraf door SvO beoordeeld op geschiktheid van deelname. SvO behoudt zich het recht voor om bepaalde inzendingen uit te sluiten van deelname. Indien SvO meent dat een filmpje ongeschikt is, wordt het uitgesloten van deelname. Een dergelijke uitsluiting is bindend en  kan niet worden aangevochten.

Artikel 4. Tot wanneer kun je deelnemen?

Om deel te kunnen nemen en mee te dingen naar de prijs dient het filmpje door de deelnemer uiterlijk 10 oktober 2019 op de website met www.soldaatvanoranje.nl/9jaar (hierna: (“Website”) te worden geüpload. De winnaar(s) word(en)t bekend gemaakt in de week van 10 oktober 2019. Vanaf 11 oktober kun je deelnemen via deze website: www.soldaatvanoranje.nl/75jaarvrijheid.

Artikel 5. Hoe werkt het?

Deelname aan deze wedstrijd is kosteloos.

De eisen waaraan het filmpje moet voldoen staan vermeld op de Website. Overige voorwaarden voor deelname zijn:

  • wanneer een deelnemer het filmpje wenst up te loaden dient hij ook zijn e-mailadres en naam in te vullen.
  • (alleen voor inzendingen voor 10 oktober 2019) op elk filmpje dat op de Website wordt gepubliceerd, kan via de Website een like worden uitgebracht. Echter, de persoon die een like uit wil brengen kan maximaal één like uitbrengen op het filmpje van zijn voorkeur. Dit door daarop te klikken en vervolgens de navolgende persoonsgegevens in te voeren: naam, geboortedatum en e-mailadres.
  • (alleen voor inzendingen voor 10 oktober 2019) door vervolgens op de button ‘Like’ te klikken wordt de stem uitgebracht en tevens akkoord gegaan met voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd en dat de persoonsgegevens conform het privacy-beleid van SvO worden verwerkt (soldaatvanoranje.nl/privacy-beleid).
  • (alleen voor inzendingen voor 10 oktober 2019) wanneer een like wordt uitgebracht is het ook mogelijk om op de Website via een opt-in je aan te melden voor een de ontvangst van een nieuwsbrief.
  • (alleen voor inzendingen voor 10 oktober 2019) voor de duidelijkheid: per e-mailadres kan er maximaal éénmaal een geldige like worden uitgebracht. Bij constatering van meerdere uitgebrachte likes per e-mailadres worden alle extra likes ongeldig gemaakt zodat er één like overblijft.

Artikel 6. Persoonsgegevens

Op het deelnemen aan de wedstrijd als uploader van  het filmpje en als stemmer is het privacy-beleid van SvO van toepassing (www.soldaatvanoranje.nl/privacy-beleid).

SvO verwerkt de persoonsgegevens die zijn ingevuld om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd. De volgde persoonsgegevens worden ingeval van deelname verwerkt: naam, geboortedatum, e-mailadres. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Deze persoonsgegevens zijn nodig om in contact te kunnen komen om de deelname te bevestigen, maar ook om de deelnemers te berichten in het geval het door hen ingestuurde filmpje wint. Daarnaast heeft SvO de persoonsgegevens nodig om eventueel in contact te kunnen komen met de deelnemers om de inhoud c.q. boodschap van filmpje te bespreken.

Bij de deelname aan de wedstrijd van minderjarigen geldt in beginsel dat SvO geen persoonsgegevens van deze minderjarigen verzamelt zonder verifieerbare toestemming van diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor de deelname aan de wedstrijd en het eventueel uitreiken van de  prijs.

Artikel 7. Licentie auteursrecht

Door deel te nemen aan deze wedstrijd is SvO bevoegd om het ingezonden filmpje vrijelijk te gebruiken.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geef je SvO om niet toestemming om het filmpje en alle rechten, waaronder auteurs-, en naburige-, en portretrechten die er mogelijk op rusten, inclusief die van derden, voor onbepaalde tijd te gebruiken in het kader van de (publiciteit omtrent) Soldaat van Oranje – De Musical. Hieronder wordt verstaan het recht voor SvO om:

  1. het filmpje geheel of gedeeltelijk te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken in digitale vorm, al dan niet in combinatie met werken van derden, bijvoorbeeld online beschikbaarstelling via internet of enig ander netwerk, voor gebruik ter beschikking gesteld aan derden; en
  2. het filmpje te (doen) bewerken of samenvatten en in bewerking te (doen) verveelvoudigen en openbaar te maken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor verwerken van het filmpje in het kader van het te vervaardigen kunstwerk vanwege 75 jaar vrijheid en 9 jaar Soldaat van Oranje – De Musical en de publiciteit daaromtrent.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd doe je bij voorbaat met betrekking tot het filmpje afstand van jouw persoonlijkheidsrechten in de zin van artikel 25 en 45e van de Auteurswet en artikel 5 van de Wet op de naburige rechten, voor zover de wet dat toestaat. Alle personen die in het filmpje verschijnen zijn door jou op de hoogte van de mogelijkheid dat het filmpje en hun eventuele (creatieve) bijdrage daaraan onbeperkt gebruikt kan worden door SvO. Je doet er dan ook goed aan om dit voor de inzending van het filmpje met die personen helder te hebben afgesproken waarbij jij hierbij SvO vrijwaart voor alle aanspraken van deze personen die ondanks het bovengenoemde menen dat SvO hun rechten schendt, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten en portretrechten.

Artikel 8. Prijs

De prijs is in beginsel drieledig. Ten eerste wordt het winnende filmpje verwerkt in het te vervaardigen kunstwerk vanwege 75 jaar vrijheid en 9 jaar Soldaat van Oranje – De Musical. Ten tweede behelst de prijs negen gratis toegangsbewijzen voor de voorstelling Soldaat van Oranje – De Musical in de TheaterHangaar te Katwijk, op 30 oktober 2019, om 20:00 uur, welke op datum tevens het negenjarig jubileum van de voorstelling wordt gevierd. Als laatste, maken acht deelnemers kans op het winnen van twee kaarten voor de voorstelling op een nader te bepalen datum.

Het filmpje met de meest behaalde likes wint deze prijs. In het geval een minderjarige de wedstrijd wint, dient deze winnaar en zijn gasten bij de jubileumvoorstelling begeleid te worden door minimaal twee meerderjarige personen, wat betekent dat twee van de gewonnen toegangsbewijzen ook voor deze twee personen bestemd zijn.

De winnaar(s) word(en)t ontvangen rond 10 oktober 2019 een e-mail waarin bekend wordt gemaakt dat hij/zij gewonnen heeft (hebben). Het (of de) winnende filmpje(s) word(en)t via Website SvO gepubliceerd.

Vanaf 11 oktober kan men geen kans meer maken om kaarten te winnen voor 30 oktober 2019. Vanaf dan zal het volgende gelden dat uit alle inzendingen van de afgelopen kalendermaand een winnaar wordt geloot. Het liken van het ingezonden item is dan niet meer van toepassing. Deze winnaar ontvangt persoonlijk bericht en wint twee kaarten naar de voorstelling Soldaat van Oranje – De Musical op een datum naar keuze (e.e.a. afhankelijk van de beschikbaarheid). De promotie loopt door tijdens de huidige speelperiode.